Affordable Essay Authoring of Reliable Good quality

Receive an Essay to produce? Buy Essays On the internet Cheaper and Fast Received an assignment that appear to be very challenging? Give it to consultants and be given on-time useful economical essay creating companies. What is going to you have? 100% unique actually works when. Each and every undertaking is written on your own […]

A Good Dissertation Writting Company

Most doctoral candidates who will be looking at the production of their dissertations never consider getting the aid of an online creating service. This is probably simply because see academic crafting professional services as firms that make essays, papers, novel review articles, and so forth., but is not dissertations. And, in all honesty, most fail […]

Doğu’da Öğrencilik

Sarıkum sakinlerinden Dilber Ana, pazardan aldığı taze sebzeler ile evin yolunu tutmuştu. Taşıdığı poşetler ona ağır gelse de öyle veya böyle onları evine götürmeyi kafasına koymuştu. Bu ağır yükün üzerine sıcaklıklar da eklenince durum tahammül edilemez bir hal almıştı. Dilber Ana: Elli yaşlarında, zayıf, esmer tenli, yemyeşil gözlerinin altında yağ torbaları birikmiş, yılların eskittiği yüzündeki […]

Bir kurşun Olup Yüreğime Saplandın Kürt Kızı!

Bir tutamlık vicdanına ümmetin bir kibrit aleviyle elveda deyip Yozlaşan, yobazlaşan, irtifa kaybıyla uçuruma yuvarlanan ümmete bir tekme de sen koydun Kürt kızı. Loş ışık ve ben, Amed ve ben, sessizlik ve ben, çaresizlik ve ben… İşte seni yazıyorum Kürt kızı… Namus hırsızlarına, dağlara, ovadaki haydutlara sırtını dönüp bu coğrafyaya sığmadın, barınmadın, ısınmadın, uyumadın… Hızır’mı […]

Güzel Bir Seneryoda Rol Beğen

Hayat aslında ahh ve ohh tan ibarettir sağlıklı bir insan için. Dünyayı sadece yeşil ve mavi görmek isteyenler yanılıyorlar. Bu hayatı oyun ve eğlenceden ibaret sananlar, yaşamın acı gerçekleriyle kendilerine geliyorlar. Bazen yeşil gibi dinlendiricidir hayat serüvenimiz, bazen siyahlarla doludur gecelerimiz, bazen griyiz, matız hayata karşı, bazen de mavide buluruz özgürlük hasretimizi, göklerde ararız. Hayat […]

Dağın Ötesi

Dağın Ötesi

Yolunu kaybedip kayalıklardan düşmese,belki de bu kadar zorlanmayacaktı. Aslında zor bir karar vermiş ve zor bir yola düşmüştü. Hepsinden zor olanı ise, kapısını nasıl çalacağını bilmediği baba evine gidiyor olmasıydı. “Zor” kelimesi buralarda yaşayan herkesin kaderi değil miydi sanki? Hayatında kolay olan ne vardı diye düşündü, buruk bir gülümseme oluştu kar yanığı yüzünde. “Acıyla ne […]

Kadir Gecesine İşrâkî Bir Yorum

Kadir Gecesine İşrâkî Bir Yorum

      Peygamberler her halleriyle, gönderildikleri ümmet için birer rol modeldirler. Yaşadıkları her tecrübe onların ayak izlerini takip eden insanlar için mümkün olan birer deneyimdir. Yaklaşık 1400 yıl önce Mekke’de Hira mağarasında yüce Allah’ın son peygamber Hz Muhammed aracılığıyla insanlığa hitap ettiği geceyle müsemma olan Kadir gecesi de böyle tecrübelerden biri olarak değerlendirilmelidir. Bu […]

Yesrip KANTAR’ın Anısına

İlk Yıldız Hammad, Diyarı’bekir’de bir binanın zemin katında, iki odalı, yer yer boyası atmış, pencereleri şişlerle kapatılmış bir evde üç arkadaşıyla beraber kalıyordu. Hafta sonunu evde değerlendiren, dost ve akranlarıyla görüştükten ve o güzelim memleketin bahar havasını içine aldıktan sonra öğrenci arkadaşlarıyla beraber Diyarı’bekir’de kiraladıkları evin kapısına gelmişti, Hammad. Hammad: Orta boylu, biraz zayıf, baharın […]

Kur’an-ı Kerim’e Göre Kötülük Probleminin Çözümü

Kur’an-ı Kerim’e Göre Kötülük Probleminin Çözümü

Din Felsefesinde “kötülük problemi” olarak tanımlanan sorunun varlığı, açık ifadelerle olmasa da “şer” kavramı ile Kur’an’da da yer aldığı söylenebilir. Kuran’da bu soruna karşı, birçok farklı cevaplar verilmektedir. Kuranın şer ile ilgili açıklamalarını dört grupta toplamak mümkündür: İmtihan ve Eğitim Cüz’i İradenin Hatalı Kullanılması Disiplin ve Ceza Gerçek Adalet Yurdu Olarak Ahiret İmtihan ve Eğitim:Kur’an’a […]

İbni Sina’ya Göre Kötülük Probleminin Çözümü

İbni Sina’ya Göre Kötülük Probleminin Çözümü

İslam filozoflarının her biri, kötülüğün Tanrı ile nasıl uzlaştırılabileceğinin açıklanması çabasında, birden fazla yola başvurmuş ve muhtelif açıklamalarda bulunmuşlar. Bunları genel olarak şu şekilde özetlemek mümkündür: Kötülüğün ademidir, arızidir ve azdır. Kötülük, maddenin eksikliğinden ve insanın özgür iradesinden kaynaklanır. Kötülük, âlemin düzeninin tamamlayıcısı rolünü yerine getirir. Kötülük, iyiliğin karşıtı olarak gereklidir. Kötülük olmasa iyilik anlaşılmaz. […]

Kötülük Problemi

  Kötülük problemi, “evrendeki kötülüklerin iyi bir Tanrı ile bağdaşmadığı” tezine dayanır. 18. yüzyılda David Hume, 20. yüzyılda da John Mackietarafından dile getirilen kötülük problemini ilk kez ilk kez mantıksal bir formda ileri süren Epiküros, şöyle diyor: “Eğer Tanrı kötülükleri ortadan kaldırmak istiyor da kaldıramıyorsa, O güçsüzdür ki, bu durum Tanrı’nın karakteri ile uyuşmaz. Eğer […]

Platon’a Göre Ruh ve Ölümsüzlük

Platon’a Göre Ruh ve Ölümsüzlük

Platon’a göre ruh, boyutsuz, biçimsiz, basit bir cevherdir. Ölüm, ruh ile bedenin birbirinden ayrılması; ölümsüzlük ise ruhun yoluna tek başına devam etmesi demektir. Platon, ilk dönem diyaloglarından “Sokrates’in Savunması”nda, ölüm hakkında şöyle bir açıklamada bulunur: Ölüm, ya yok olmaktır ya da yeni bir hayata başlamaktır. Her iki durumda da ölümden korkmanın anlamı yoktur. Çünkü eğer […]

Eş’ari’ye Göre İman

Eş’ariliğin kurucusu, Ebu’l-Hasan El-Eş’ari’dir (ö. 935). Ona göre “iman, kalp ile tasdik edilen istidlali (çıkarımsal) bir bilgidir.” İmanın tasdik olduğunu ilk dillendiren Mürcie’den Bişr el-Mersi olmuş, fakat bu kavram Eş’ari ile birlikte yaygınlaşmış ve bütün ehl-i sünnet âlimleri tarafından benimsenmiştir. Eş’ari kelamcılara göre sadece dille tasdik yeterli değildir. İman, bilgiye dayalı ve şüphe duymadan içten […]

Fideist (Katı İmancı) Bir Hıristiyan: S. Kierkegaard’ın İman Anlayışı

  Çağdaş varoluşçuluğun kurucusu olan Protestan filozof S. Kierkegaard, önermesel olmayan imanın modern zamanlardaki en önemli temsilcilerinden birisidir. Luther’in iman anlayışını, varoluşçu bir çerçevede ele alıp geliştiren Kierkegaard, onu daha sistematik ve felsefi bir zemine oturtmak suretiyle mantıksal sonuçlara götürmüştür. Kierkegaard, imanın aklın faaliyet alanına ait bir konu olmadığı, bilakis gönle, kalbe ait bir tutum […]

Katı İmancı Bir Hıristiyan: M. Luther’e Göre İman-Akıl İlişkisi

Protestan Reform Hareketinin lideri M. Luther (1483-1546), Batı Hıristiyan düşüncesinin önermesel olmayan iman anlayışının ilk kuramsallaştırıcısı olarak kabul edilir. M. Luther, tasdik anlamına gelen önermesel iman anlayışına karşılık  güven anlamına gelen önermesel olmayan iman anlayışını savunmuş ve Kierkegaard gibi birçok düşünürü etkileyerek Fideist iman anlayışına ilham kaynağı olmuştur. Tanrı’ya güven temeline dayalı bir iman anlayışına […]

Katı İmancılık ve Katı Akılcılık

  İman ile akıl arasındaki ilişki, genel olarak dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar: Katı Akılcılık, Katı İmancılık (Fideizm), Eleştirel Akılcılık ve Tahkiki İmancılık olarak gruplandırılmaktadır. Katı akılcılık ve katı imancılık, iki uç noktayı, yani aşırılığı temsil eder. Eleştirel akılcılık ile tahkiki imancılık ise, orta yolu, dengeli olanı temsil eder. Katı akılcılık; Bir şeye iman edebilmek […]

Müslümanlara ve Hıristiyanlara Göre İman

  Bilgi Kuramı açısından iman, çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar, Müslümanlar ile Hıristiyanlar açısından farklılık arz etmektedir. Müslümanlara göre bu aşamalar; ilgi, şüphe, zan, inanç, istidlali bilgi ve iman şeklindedir. Hristiyanlar göre ise; ilgi, şüphe, zan, inanç, iman ve bilgi şeklindedir. Her iki dinin mensuplarına göre, imanın hazırlık aşamaları; “ilgi”, “şüphe” ve “zan’dan oluşmaktadır. Fakat asıl […]

Ewravî 

Ji bo hevsera min Dengê te yî ewravî Bi edrê dikevê li kulînan Tu min weke kevirekî giran hildigre û li bejna xwe dike   Xişrên teyî rewnaq diweşin ji tilîyên te.   Tu min weke bîrekê vedkolê û xwe tê werdikê Û rima te êdî di bêdengîyê ve naçê Temen burî Û keskesora jînê […]

Akıl Tefsiri

Klasik tefsirlerin ışığından uzak bir tarzda, nakillerin sınırlamalarına boğulmaksızın metnin verdiği ipuçlarından yararlanarak mantığın doğurduğu bir yöntemle Kur’an’ın bazı ayetlerini* yorumlamak istiyorum. Bakalım naklin rehberliğinde, akıl çıkmazlarında kaybolan ayetleri anlayabilecek miyiz? Burada nakli değil de aklı önceleyen bir metotla yorum yapmayı düşünüyorum. Naklin aklı devre dışı bırakması süregelen metottur, ancak bildiğiniz gibi İsrailiyat denen nakil […]

Ya Muhammed

Ya muhammed tu resulullahî me bi te bawere Xalikê Heq te şand ji bû îns-û cina tev bi hevre Tum selat-u tum selamên me li te bin heta ebed Xatema nebî-û resûla wê neyên kes pey tere   Ders-ê îlm-û fehmê tev da te Xweda bi wehyê delal Te bire cîkî pir bilind ku Cîbril nikarbu […]